ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตาก

ทำทะเบียนประวัติ

กวป. ครั้งที่ 3/57

พิจิตรดูงาน Takis

กวป. ครั้งที่ 2/57

การจัดทำทะเบียนประวัติและปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

อ่านต่อ


ข่าววันที่ : 2014-04-08
เวลา : 15:54:22

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก จัดประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลการสาธารณสุขจังหวัดตาก ครั้งที่ 3

อ่านต่อ


ข่าววันที่ : 2014-04-04
เวลา : 11:04:37

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ต้อนรับ สสจ.พิจิตร ศึกษาดูงาน โปรแกรม Takis

อ่านต่อ


ข่าววันที่ : 2014-03-05
เวลา : 14:57:20

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก จัดประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลการสาธารณสุขจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2

อ่านต่อ


ข่าววันที่ : 2014-02-28
เวลา : 15:07:35

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กลุ่มบริการด้านจักษุ Service Plan

อ่านต่อ


ข่าววันที่ : 2014-02-25
เวลา : 15:55:21

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ประชุมการตรวจคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสำนักงานสาธารณสุขจังห

อ่านต่อ


ข่าววันที่ : 2014-02-24
เวลา : 17:15:06
ค้นหาประเภทเอกสารเพิ่มเติม  ค้นหาหมวดเอกสารเพิ่มเติม
หนังสือเวียนภายใน
  รายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติเพื่อลาไปศึกษาต่อ(27 มี.ค. 57)
  การแสดงความจำนงในการบรรจุเข้ารับราชการ(14 มี.ค. 57)
  การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ(10 มี.ค. 57)
  ขอเชิญร่วมประชุม(รายชื่อผู้ขอย้าย)(5 มี.ค. 57)
  การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง(24 ก.พ. 57)
 
ประกาศจังหวัด
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก(26 มี.ค. 57)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ E89/2557 ก่อสร้างระบบเรียกพยาบาล,ระบบปรับอากาศและระบายอากาศในอาคารผู้ป่วย60เตียง3ชั้นที่ รพ.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก(7 มี.ค. 57)
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ(3 มี.ค. 57)
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ(28 ก.พ. 57)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(17 ก.พ. 57)
 
หนังสือเวียนภายนอก
  โครงการอบรมเสริมสร้างมรรถนะสำหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุอย่างมืออาชีพ(11 เม.ย. 57)
  การสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(8 เม.ย. 57)
  ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(8 เม.ย. 57)
  แจ้งการเริ่มดำเนินการในระบบ e-GP ภายหลังช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ (3 เม.ย. 57)
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์วันพยาบาลสากล(31 มี.ค. 57)
 
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสายงานต่าง ๆ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก (เพิ่มเติม)(26 ก.พ. 57)
  ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสายงานต่าง ๆ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก(21 ก.พ. 57)
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)(15 ม.ค. 57)
 
ประชุม สัมนา อบรมระยะสั้น
  ขอเชิญบุลคลาการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง (19 มี.ค. 57)  
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม (12 มี.ค. 57)  
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทร รอบที่ 2 และการรับสมัครหลักสูตรการอบรมระยะสั้น(17 มี.ค. 57)  
  ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนของสถาบันประสาทวิทยา(24 มี.ค. 57)  
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ(19 มี.ค. 57)  
 
   
 
นายแพทย์ สสจ.ตาก
นายพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์
กระดานสนทนา "ตากคิด"
Demo "Datacenter"
รายงานการประชุม กวป.
เครือข่ายชายแดน.
Provis Tak
Takis
ระบบศูนย์ข้อมูล
(Tak Information Center)
OPPP
สถานการณ์หมอกควัน
โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
โรคไข้เลือดออก
โรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพ
ชุมขน
สหกรณ์สาธารณสุข
ระบบงานสารบรรณ
ระบบบริหารงานบุคคล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 
165  หมู่ 7 ต. ไม้งาม อ.เมือง  จ.ตาก  63000
โทรศัพท์ : 0-5551-8100 แฟกซ์ : 0-5551-8109
ปรับปรุง 28/06/55