เรื่อง : สรุปรายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2557
ประธาน : นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก
ประชุมวันที่ : 30 มิ.ย. 2557

ยืนยัน
ยกเลิก