เรื่อง : สรุปรายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2557
ประธาน : นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก
ประชุมวันที่ : 30 ธ.ค. 2557

ยืนยัน
ยกเลิก