เรื่อง : สรุปรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 9 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
ประธาน : นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์
ประชุมวันที่ : 7 ก.ค. 2559

ยืนยัน
ยกเลิก