เรื่อง : สรุปรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 2/2560 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ประธาน : นพ.อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์
ประชุมวันที่ : 3 มี.ค. 2560

ยืนยัน
ยกเลิก