กลุ่มงานบริหารทั่วไป  

              
Untitled Document
 
>>> หน้าหลัก <<<
โครงสร้างงานบริหาร
งานการเจ้าหน้าที่
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานธุรการ
งานประชาสัมพันธ์
 
 
การบรรจุและแต่งตั้ง
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
การเลื่อนระดับตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน
 
การย้ายข้าราชการ การโอน
 
การรักษาราชการแทน  การรักษาราชการในตำแหน่ง
 
การปรับวุฒิ
 
การลาออกจากราชการ
 
การจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการ
 
การบริหารงานลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว
 
การบริหารงานพนักงานราชการ
 
กบข./กสจ.  ,  พ.ตส.
 
เงินรางวัลประจำปี
 
                                                                                                                                 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
165  หมู่ 7 ต. ไม้งาม อ.เมือง  จ.ตาก  63000 โทรศัพท์ : 0-5551-8100 โทรสาร : 0-5551-8109