กลุ่มงานบริหารทั่วไป  

              
Untitled Document
 
>>> หน้าหลัก <<<
โครงสร้างงานบริหาร
งานการเจ้าหน้าที่
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานธุรการ
งานประชาสัมพันธ์
 
 
สอบราคาจ้างก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างทุกขั้นตอน
ขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ และการขอใช้ที่ดิน
ขอขึ้นทะเบียนสิ่งก่อสร้าง
ขออนุญาติรื้อถอนและจำหน่ายรายการสิ่งก่อสร้างออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุ
 
ิตรวจสอบการขอซ่อมรถยนต์ ดำเนินการขออนุมัติซ่อม  ตรวจรับ ลงบัญขีคุมซ่อม
ซ่อมแซม ดูแลรักษา ระบบไฟฟ้า ประปา และซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ในสำนักงสน รวมทั้งบ้านพักของ  สสจ.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล์กทรอนิกส์
 
ตรวจสอบแฟ้มเอกสารการจัดจ้างก่อสร้าง รพ.ทั่วไป
 
เบิก  จ่าย  วัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้าน
 
จัดซื้อ/จัดจ้าง พัสดุทุกววิธี
 
ลงทะเบียนรับ-จ่าย พัสดุ
 
การจำหน่ายพัสดุทุกวิธี
 
การจัดทำพัสดุประจำปี
 
การตรวจสอบพัสดุประจำปี
 
บันทึกประวัติและทะเบียนคุมทรัพย์สิน
 
ประมวลผลคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

 
                                                                                                                                   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
165  หมู่ 7 ต. ไม้งาม อ.เมือง  จ.ตาก  63000 โทรศัพท์ : 0-5551-8100 โทรสาร : 0-5551-8109