สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด
++หน้าแรก ++
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดตาก
ลำดับ ระเบียบ
1 กลุ่มสมาชิก
2 การเก็บรักษา ยืมและการทำลายเอกสารของสหกรณ์
3 การใช้ทุนสาธารณประโยชน์
4 การพัสดุ
5 การรับจ่ายและเก็บรักษา
6 การรับฝากเงิน
7 การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น
8 การลา สำหรับ จนท.และ ลจ.
9 การเลือกตั้งกรรมการ
10 การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
11 การให้เงินกู้แก่สมาชิก
12 การให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ
13 การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น
14 การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
15 การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษา
16 การให้เงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาฯ
17 การให้เงินกู้พิเศษเพื่อลงทุนประกอบอาชีพ
18 การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
19 ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ง ค่าเช่าที่พัก
20 เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อรถยนต์
21 เงินฝ่ากออมทรัพย์พิเศษ
22 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล จนท.
23 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร จนท.
24 จนท. และ ลูกจ้าง
25 ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมาศักดิ์
26 ทุนส่งเสริมการศึกษา
27 วินัย การสอบสวนและการลงโทษ จนท.
28 สมาชิกสมทบ
29 สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับอุบัติเหตุ
30 สวัสดิการสงเคราะห์ สมาชิก บิดา มารดา คู่สมรสและบุตร
31 หุ้น
32 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ ผจก.และ จนท.
 
Untitled Document
Copyright @ 2008 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด
9/67 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000
Tel. 0-5551-4143 , 0-5551-2370 fax.0-5551-2370