สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด
++หน้าแรก ++
 
 
ประวัติความเป็นมา
-----------------------------------

 

             สหกรณ์สารธารณสุขจังหวัดตาก จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2531 ตามวัตถุประสงค์ของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดตาก

กลุ่มหนึ่ง เพื่อต้องการส่งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่สมัครเป็นสมาชิกรู้จักการออมทรัพย์และสร้างเสริมชีวิตให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น เมื่อเริ่มดำเนินการสหกรณ์ ฯ มีสมาชิกรวม121 ราย ถือหุ้นเป็นจำนวน  1,390 หุ้นเป็นเงินค่าหุ้น จำนวน 13,900 บาท จดทะเบียนเป็นสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2531 เลขทะเบียน สทส.(อ)51/2531

ถึงปัจจุบันรวม 24 ปี

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
-------------------------------------------


ส่งเสริมการออมทรัพย์ แบ่งออกเป็น  2 วิธีคือ

  • ส่งเสริมการออมทรัพย์โดยการถือหุ้น  สหกรณ์กำหนดให้สมาชิกส่งชำระค่าหุ้นเป็นประจำ ทุกเดือน  โดยการหักเงินค่าหุ้น ณ ที่จ่ายเงินเดือน
  • ส่งเสริมการออมทรัพย์ โดยการรับฝากเงินจากสมาชิก ซึ่งแยกเงินรับฝากออกเป็น 3 ประเภท  คือ เงินรับฝากประจำ  เงินรับฝากออมทรัพย์และเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ

สวัสดิการ เงินให้กู้แก่สมาชิก

  • เงินกู้ สามัญ    สูงสุดไม่เกิน  2,500,000 บาท  ส่งชำระภายใน  180 งวด
  • เงินกู้ ฉุกเฉิน    กู้ได้  9 เท่าของเงินเดือนที่เหลือสุทธิ ไม่เกิน 50,000 บาท ชำระ 15 งวด
  • เงินกู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต    กู้ได้สูงสุด 100,000 บาท ชำระ 36 งวด
  • เงินกู้ เพื่อการศึกษา   กู้ได้ สูงสุด 100,000 บาท ชำระ 36 งวด
  • เงินกู้ เพื่อการเคหะ  กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท ชำระ 300 งวด

 
Untitled Document
Copyright @ 2008 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด
9/67 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000
Tel. 0-5551-4143 , 0-5551-2370 fax.0-5551-2370