กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  

    ประวัติความเป็นมา           
อาหารหมายถึง ของกินหรือเครื่องค้ำจุนชีวิต ซึ่งได้แก
1. วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนำเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆหรือในรูปลักษณะใดๆ
  แต่ไม่รวมถึงยา หรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือยาเสพติดให้โทษตามกฏหมาย ว่าด้วยการนั้น
 
   
2. วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตุเจือปน
รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร สี และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส
อาหารแบ่งออกตามลักษณะการควบคุมได้ 4 ประเภท ได้แก่
1. อาหารควบคุมเฉพาะ เป็นอาหารที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ หากผลิตออกมาไม่ได้มาตรฐานตามที่กระกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้
จำเป็นต้องประเมินความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เช่น น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแข็ง ผลิตภัณฑ์ของนมไอศกรีม ซึ่งปัจจุบันมีทั้งสิ้น 17 รายการ
2. อาหารกำหนดคุณภาพมาตรฐาน มีการกำหนดคุณภาพมาตรฐานเช่นเดียวกับอาหารกลุ่มที่ 1แต่การขออนุญาตจะมีความเข้มงวดน้อยกว่าอาหารกลุ่มที่ 1 เช่น
ช็อกโกแลต ไข่เยี่ยวม้า ข้าวเติมวิตามิน น้ำมัน และไขมัน เนย น้ำปลา น้ำส้มสายชู ชา กาแฟ เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 31 รายการ
3. อาหารที่ต้องมีฉลาก เป็นอาหารที่กำหนดข้อความรายละเอียดที่ต้องแจ้งบนฉลาก เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อ อาหารกลุ่มนี้มี 14 รายการ เช่น
หมากฝรั่ง  ลูกอม และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
4. อาหารทั่วไป คือ อาหารนอกเหนือ จากอาหาร 3 กลุ่มข้างต้น ในปัจจุบัน เฉพาะฉลากของอาหารกลุ่มที่ 1- 3 เท่านั้น
ที่มีการแสดงเลขสารบบอาหารในเครื่องหมาย อย.
เป้าหมายและภาระกิจ
เป้าหมายประชาชนได้รับความปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิของตนในการบริโภคอาหาร ภารกิจ
1. การอนุญาตผลิตอาหารตามที่ได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  1.1 อาหารควบคุมเฉพาะ เช่น น้ำบริโภค น้ำแข็งใช้รับประทานได้ เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เป็นต้น
1.2 อาหารกำหนดคุณภาพมาตรฐานเช่น น้ำปลา น้ำนมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
  1.3 อาหารที่ต้องมีฉลาก เช่น ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที
    1.4 อาหารทั่วไป เช่น ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว (เฉพาะกรณีที่เข้าข่ายเป็นโรงงานอุตสาหกรรม เท่านั้น)
  2. การเฝ้าระวังภายหลังการอนุญาตผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาด เช่น การเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งตรวจวิเคราะห์เพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐาน
  3. การรับเรื่องร้องเรียนการไม่ได้รับความเป็นธรรมในการบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ
การดำเนินงาน
  การขออนุญาตผลิตอาหาร
  สามารถยื่นหลักฐานเพื่อขออนุญาตผลิตอาหารได้ โดยในเขตกรุงเทพ ยื่นที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จ.นนทบุรี
  ต่างจังหวัดยื่นหลักฐานได้ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 
    ข้อมูลพื้นฐาน   กำลังปรับปรุง
 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
165  หมู่ 7 ต. ไม้งาม อ.เมือง  จ.ตาก  63000 โทรศัพท์ : 0-5551-8100 โทรสาร : 0-5551-8109