หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
สาธารสุขอำเภอ
โทรศัพท์
โทรสาร
สสอ.เมือง
0-5551-3598,0-5551-5953,0-5551-6302
0-5551-6302
สสอ.บ้านตาก
0-5559-1021
0-5559-1021
สสอ.สามเงา
0-5559-9100
0-5559-9100
สสอ.วังเจ้า
0-5559-3089
0-5555-6247
สสอ.แม่สอด
0-55531890
0-5553-3344
สสอ.แม่ระมาด
0-5558-1241
0-5558-1157
สสอ.ท่าสองยาง
0-5558-9008,0-5558-9116
0-5558-9008
สสอ.พบพระ
0-5552-0351,0-5552-0357
0-5552-0351
สสอ.อุ้มผาง
0-5556-1000
0-5556-1000

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 
165  หมู่ 7 ต. ไม้งาม อ.เมือง  จ.ตาก  63000
โทรศัพท์ : 0-5551-8100 แฟกซ์ : 0-5551-8109
ปรับปรุง 28/06/55