หมายเลขโทรศัพท์ สสจ.ตาก
โทรศัพท์  0-5551-8100
โทรสาร   0-5551-8109

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน สสจ.ตาก
นพ.สสจ.
111
พัฒนายุทธศาสตร์
118,119
งานเลขา ฯ
139
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
133
ผชช.พ.ว
199
งานพัฒนาบุคลากร
132
ผชช.ส
113
งานวัณโรค (TB) (ตรวจสอบอีกครั้ง)
147
จบส.8
141
งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
120
หัวหน้าบริหาร
140
งานเอดส์
121
งานธุรการ
131,138
งานกิจการพิเศษ(งานสาธารณสุขต่างด้าว)
146
บริหาร(งานพัสดุ)
114
งานคุ้มครองผู้บริโภค
122,125
บริหารงานบุคลากร
115,137
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
135
งานการเงิน
117
 
งาน ปชส. (โสต)
129
งานตรวจสอบ
116
ห้องวิทยุ(รับ)
124
งานส่งเสริม , ทันตกรรม
126,144
ห้องวิทยุ (ส่ง)
156
งานประกันสุขภาพ
110,130
ป้อมยาม
157
     
ร้านค้า
159
หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
สาธารสุขอำเภอ
โทรศัพท์
โทรสาร
สสอ.เมือง
0-5551-3598,0-5551-5953,0-5551-6302
0-5551-6302
สสอ.บ้านตาก
0-5559-1021
0-5559-1021
สสอ.สามเงา
0-5559-9100
0-5559-9100
สสอ.วังเจ้า
0-5559-3089
0-5555-6247
สสอ.แม่สอด
0-55531890
0-5553-3344
สสอ.แม่ระมาด
0-5558-1241
0-5558-1157
สสอ.ท่าสองยาง
0-5558-9008,0-5558-9116
0-5558-9008
สสอ.พบพระ
0-5552-0351,0-5552-0357
0-5552-0351
สสอ.อุ้มผาง
0-5556-1000
0-5556-1000
หมายเลขโทรศัพท์โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โทรศัพท์
โทรสาร
รพ.ตสม.
0-5551-1024,0-5551-3983-4
0-5551-3037
รพ.แม่สอด
0-5553-1224,0-5553-1229,0-5558-1990,0-5553-6633-6
0-5553-3046
รพ.บ้านตาก
0-5559-1023,0-5554-8066,0-5559-1435-6
0-5559-1023
รพ.สามเงา
0-5559-9072,0-5554-9257-8
0-5559-9072
รพ.แม่ระมาด
0-5558-1229,0-5558-1136
0-5558-1085
รพ.ท่าสองยาง
0-5558-9125,0-5558-9020,0-5558-9255-6
0-5558-9009
รพ.พบพระ
0-5556-9023,0-5556-9211
0-5556-9117
รพ.อุ้มผาง
0-5556-1270-2,0-5556-1016
0-5556-1121

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 
165  หมู่ 7 ต. ไม้งาม อ.เมือง  จ.ตาก  63000
โทรศัพท์ : 0-5551-8100 แฟกซ์ : 0-5551-8109
ปรับปรุง 28/06/55