งานพัสดุ


# หัวข้อ
1 เอกสารประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 6 พ.ย. 2560 15:59:42
2 ตัวอย่าง เอกสารแบบฟอร์ม การจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 11 ต.ค. 2560 12:00:54