งานนิติการ


# หัวข้อ
1 เอกสารจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1 12 ธ.ค. 2562 11:20:45
2 ประกาศและออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 8 มี.ค. 2562 11:21:59
3 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 9 ม.ค. 2562 11:46:19
4 มาตรการและแนวทางการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 9 ม.ค. 2562 11:47:05
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 9 ม.ค. 2562 11:47:20
6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(2) 9 ม.ค. 2562 11:47:30
7 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลาการในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 9 ม.ค. 2562 11:47:48
8 แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 9 ม.ค. 2562 11:48:09
9 แนวทางปฎิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็คทรอนิกส์ 9 ม.ค. 2562 11:48:29
10 แนวทางการปฎิบัติงานในการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ 9 ม.ค. 2562 11:48:58
11 แจ้งรายการ วงเงินงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ 9 ม.ค. 2562 11:49:12
12 แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 29 มี.ค. 2561 15:01:58
13 รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 29 มี.ค. 2561 14:59:50
14 การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้าง เกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 29 มี.ค. 2561 14:57:50
15 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสาธารณสุขจังหวัดตาก 29 มี.ค. 2561 14:56:03
16 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขตาก เรื่องแนวทางปฎิบัติงานตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำความผิดของเจ้าน้าที่และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 29 มี.ค. 2561 14:53:26
17 คำสั่งกำหนดโครงสร้างของสำนักงานสาธารณสุขตาก 29 มี.ค. 2561 14:50:26
18 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 29 มี.ค. 2561 11:23:54
19 คู่มือการปฎิบัติงานเรื่องการร้องเรียน 29 มี.ค. 2561 11:22:03
20 กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ 29 มี.ค. 2561 11:19:55