งานการเงินและบัญชี


# หัวข้อ
1 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2564 10 พ.ย. 2564 23:23:16
2 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564 21 ต.ค. 2564 18:58:17
3 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2564 10 ต.ค. 2564 17:17:41
4 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2564 10 ก.ย. 2564 21:10:55
5 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 10 ส.ค. 2564 20:40:45
6 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2564 10 ก.ค. 2564 18:16:20
7 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 10 มิ.ย. 2564 19:35:58
8 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2564 9 พ.ค. 2564 19:29:24
9 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2564 9 เม.ย. 2564 20:49:23
10 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 10 มี.ค. 2564 20:19:49
11 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2564 10 ก.พ. 2564 20:34:10
12 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2563 10 ม.ค. 2564 17:38:12
13 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 9 ธ.ค. 2563 20:08:23
14 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2563 12 พ.ย. 2563 19:48:37
15 รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง 2 พ.ย. 2563 13:16:50
16 รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร ศูนย์ต้นทุนเพิ่มเติม 2 พ.ย. 2563 13:15:58
17 รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร หน่วยเบิกจ่าย 2 พ.ย. 2563 13:14:10
18 รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 1.1.1 บัญชีเงินสด 2 พ.ย. 2563 13:12:53
19 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2563 15 ต.ค. 2563 21:34:56
20 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2563 10 ก.ย. 2563 20:28:25
21 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 10 ส.ค. 2563 19:51:13
22 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2563 10 ก.ค. 2563 22:23:20
23 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 10 มิ.ย. 2563 22:25:49
24 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2563 9 พ.ค. 2563 20:07:04
25 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2563 15 เม.ย. 2563 15:52:43
26 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 15 มี.ค. 2563 18:50:34
27 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2563 14 ก.พ. 2563 19:17:01
28 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2562 15 ม.ค. 2563 22:57:54
29 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 14 ธ.ค. 2562 16:54:40
30 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2562 15 พ.ย. 2562 15:26:17
31 รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง 29 ต.ค. 2562 11:24:34
32 รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร ศูนย์ต้นทุนเพิ่มเติม 29 ต.ค. 2562 11:23:33
33 รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร หน่วยเบิกจ่าย 29 ต.ค. 2562 11:21:31
34 รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ 29 ต.ค. 2562 11:19:29
35 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2562 15 ต.ค. 2562 09:36:00
36 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2562 16 ก.ย. 2562 13:24:08
37 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 15 ส.ค. 2562 20:45:31
38 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2562 15 ก.ค. 2562 16:54:02
39 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 14 มิ.ย. 2562 20:28:22
40 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2562 15 พ.ค. 2562 21:36:37
41 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2562 15 เม.ย. 2562 17:10:53
42 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 15 มี.ค. 2562 16:08:06
43 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2562 15 ก.พ. 2562 23:18:44
44 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2561 15 ม.ค. 2562 20:49:52
45 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 18 ธ.ค. 2561 12:37:03
46 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2561 18 ธ.ค. 2561 12:37:26
47 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง 18 ธ.ค. 2561 12:40:21
48 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร หน่วยบริการ 18 ธ.ค. 2561 12:40:03
49 รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร หน่วยเบิกจ่าย 18 ธ.ค. 2561 12:39:38
50 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ 18 ธ.ค. 2561 12:38:41
51 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2561 18 ธ.ค. 2561 12:37:48
52 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2561 13 ก.ย. 2561 15:35:51
53 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 10 ส.ค. 2561 14:42:44
54 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2561 13 ก.ค. 2561 10:35:15
55 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 22 มิ.ย. 2561 15:01:43
56 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2561 22 มิ.ย. 2561 15:00:34
57 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2561 22 มิ.ย. 2561 14:59:37
58 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 22 มิ.ย. 2561 14:58:22
59 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2561 22 มิ.ย. 2561 14:57:22
60 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2560 22 มิ.ย. 2561 14:56:13
61 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 22 มิ.ย. 2561 14:54:50
62 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2560 22 มิ.ย. 2561 14:36:07