กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข


# หัวข้อ
1 บัญชีรายการสิ่งก่องสร้างและครุภัณฑ์ ของกบรส. ณ วันที่ 29 กันยายน 2563 4 มี.ค. 2564 17:19:43
2 บัญชียกเลิกรายการแบบสิ่งก่อสร้าง ณ 27 ม.ค.64 3 ก.พ. 2564 10:42:01
3 บัญชีรายการแบบสิ่งก่อสร้าง 69 รายการ ณ วันที่ 27 มกราคม 2564 3 ก.พ. 2564 10:40:25
4 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการงานสาธารณสุขตาก (ACTION PLAN) ปีงบประมาณ 2564 15 ก.ย. 2563 10:31:59
5 ขอแจ้งจัดสรรงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 12 มี.ค. 2563 13:45:29
6 รายการงบลงทุนที่ผ่านการอนุมัติปีงบประมาณ 2563 (รพ.แม่สอด) 6 มี.ค. 2563 10:33:47
7 รายการงบลงทุนที่ผ่านการอนุมัติปีงบประมาณ 2563 (รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) 6 มี.ค. 2563 10:30:34
8 รายการงบลงทุนที่ผ่านการอนุมัติปีงบประมาณ 2563 (สสจ./รพช./สสอ./รพ.สต.) 6 มี.ค. 2563 10:32:45
9 แบบฟอร์ม action plan ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 10 ต.ค. 2562 11:24:01