หัวข้อ: ตัวอย่าง เอกสารแบบฟอร์ม การจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560


รายละเอียด:

เอกสารแบบฟอร์ม การจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ไฟล์แนบวันที่: 11 ต.ค. 2560 12:00:54