ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 179 30 มิ.ย. 2566 15:27:47 Share
:: เรื่อง นพ.สสจ.ตาก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี การระบาดของโรคไข้มาลาเรียและโรค

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไม้งาม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เป็นการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และ สาธารณสุข กรณี การระบาดของโรคไข้มาลาเรีย และโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 7/2566 ผ่านระบบ Webex Meeting โดยมี แพทย์หญิงธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านเวชกรรมป้องกัน 1) นายเฉลิม กล่อมเกลี้ยง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านบริการทางวิชาการ) นายสนงาน ใจยาเก๋ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านบริหาร) หัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และคณะทำงาน EOC จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมทางออนไลน์ เพื่อรายงานสถานการณ์ การดำเนินงานในการป้องกันโรคไข้มาลาเรีย และโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดตาก การป้องกันและการแก้ไขปัญหาของคณะทำงานภารกิจด้านต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโต้ตอบภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC)

โดย : ณิชนันทน์ เมืองเย็น 30 มิ.ย. 2566 15:27:47

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ข่าวล่าสุด


ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง...

สสจ.ตาก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการพิ...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขต...

นพ.สสจ.ตาก ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดตั...

สสจ.ตาก ประชุมคณะทำงานผู้จัดการรายกรณี (...

นพ.สสจ.ตาก ลงพื้นที่ "มินิธัญญารักษ์" แล...