โครงสร้างผู้บริหาร


 

นพ.วิทยา พลสีลา

นายแพทย์ สสจ.ตาก

 
 
          

  นพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน์

ผชช.ว.

นพ.ปุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์

ผชช.ว. ๒

นายอดิศร สมเจริญสิน

ผชช.ส.

นายหิน สิทธิกัน

รองๆ บริหาร

นายประเสริฐ สอนเจริญทรัพย์

รองๆ วิชาการ