ปัจจัยที่ผลต่อระดับสารตะกั่วในเด็กพื้นที่อำเภออุ้มผางกับอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก Factors affecting blood lead levels in children in Umphang District andMae Ramat District Tak Province.


เรื่องในเล่ม

©สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก