ปัจจัยที่ผลต่อระดับสารตะกั่วในเด็กพื้นที่อำเภออุ้มผางกับอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก Factors affecting blood lead levels in children in Umphang District andMae Ramat District Tak Province.

อ่านวรสาร...

การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ในจังหวัดตาก

อ่านวรสาร...

การบริหารเงินงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ของหน่วยงานประจำ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก Budget Management for Health Insurance Fund in Regular Service Units Belonging to Tak Provincial Public Health Office

อ่านวรสาร...

พัฒนานวัตกรรมสุขภาพสู่ SMART Service ภายใต้วิถีชีวิตแบบ New Normal

อ่านวรสาร...

การพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ สู smart service ภายใต้วิถีชีวิตแบบ new normal

อ่านวรสาร...

การพัฒนานวัตกรรมสุขภาพสู่ SMART SERVICE ภายใต้วิถีชีวิตแบบ Nem Normal

อ่านวรสาร...

พัฒนานวัตกรรมสุขภาพสู Smart Service ภายใต้วิถีชีวิตแบบ New Normal

อ่านวรสาร...

การพัฒนานวัตกรรมสุขภาพสู่ smart Service ภายใต้ชีวิตแบบ New Normal

อ่านวรสาร...

สวัสดี ปี กระต่าย

อ่านวรสาร...

Research And Development For Sustainable

อ่านวรสาร...

สุขภาพดีวิถีชาวตาก

อ่านวรสาร...

Digital Health for Well-being

อ่านวรสาร...


©สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก