การบริหารเงินงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ของหน่วยงานประจำ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก Budget Management for Health Insurance Fund in Regular Service Units Belonging to Tak Provincial Public Health Office


เรื่องในเล่ม
  • การบริหารเงินงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ของหน่วยงานประจำ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก Budget Management for Health Insurance Fund in Regular Service Units Belonging to Tak Provincial Public Health Office

©สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก