ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข


# หัวข้อ
1 รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 11 พ.ย. 2562 12:22:23
2 รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 ครั้งที่ 2 28 มี.ค. 2562 14:41:03
3 เล่มแผนการตรวจราชการ 2562 21 ธ.ค. 2561 14:54:00
4 แบบรายงาน ตก.1 (เฉพาะ) 11 ธ.ค. 2561 10:00:02
5 แบบรายงาน ตก.1 11 ธ.ค. 2561 09:39:13
6 เล่มแผนตรวจราชการ ปี 2561 (file word) 25 ธ.ค. 2560 09:21:39
7 เอกสารสรุปผลตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 คณะที่ 1-5 15 พ.ย. 2560 16:35:34
8 สไลด์นำเสนอผู้ตรวจราชการฯ ของคณะที่ 1-4 รอบที่ 2 ปี 2560 17 ก.ค. 2560 16:22:03
9 สไลด์นำเสนอผู้ตรวจราชการฯ ภาพรวมจังหวัดตาก รอบที่ 2 ปี 2560 17 ก.ค. 2560 16:21:16
10 Template KPI ปี 2560 (Update 12 เม.ย..60) 18 เม.ย. 2560 15:27:11
11 สรุปตัวชี้วัดที่แก้ไข เปรียบเทียบกับ Template เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.59 (Update 12 เม.ย.60) 18 เม.ย. 2560 14:32:26
12 สรุปตัวชี้วัดที่แก้ไข เปรียบเทียบกับ Template เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.59 (Update 8 มี.ค.60) 11 เม.ย. 2560 15:02:09
13 Template KPI ปี 2560 (Update 8 มี.ค.60) 11 เม.ย. 2560 15:00:16
14 สไลด์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการฯ จังหวัดตาก ของสสจ.ตาก / รพ.ตสม. และ รพ.แม่สอด (16 มีนาคม 2560) 25 มี.ค. 2560 13:46:26
15 สไลด์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการฯ จังหวัดตาก ของทีมผู้นิเทศ คณะที่ 1-4 และข้อสั่งการ (17 มีนาคม 2560) 17 มี.ค. 2560 14:32:48
16 สไลด์นำเสนอผลการดำเนินงานสาธารณสุขจังหวัดตาก เพื่อรับการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปี 2560 15 มี.ค. 2560 10:17:16
17 เล่มผลการดำเนินงานสาธารณสุขตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 14 มี.ค. 2560 15:29:08
18 แบบ ตก.1 ตรวจราชการระดับกระทรวง กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 และข้อสั่งการ รอบที่ 2 ปี 2559 (แยกกลุ่มงาน) 10 ก.พ. 2560 11:16:51
19 เกณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) update 2 กุมภาพันธ์ 2560 8 ก.พ. 2560 16:22:25
20 แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปี 2560 (17 มกราคม 2560) 6 ก.พ. 2560 09:25:14
21 Template KPI ปี 2560 (Update 15 ธ.ค. 59) 30 ธ.ค. 2559 12:15:38
22 Template KPI ปี 2560 (Update 3 พ.ย. 59) ล่าสุด 4 พ.ย. 2559 12:16:56
23 Template KPI ปี 2560 (ฉบับสมบูรณ์) 1 พ.ย. 59 2 พ.ย. 2559 10:02:43
24 สรุปตัวชี้วัดตามแผนการตรวจราชการ + PA ปลัด + PA ผตร. ปี 2560 (Update 26 ต.ค. 59) 1 พ.ย. 2559 09:17:27
25 Template รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (Update 26 ก.ย. 59) 3 ต.ค. 2559 14:09:15
26 สรุปตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (Update 26 ก.ย. 59) 3 ต.ค. 2559 11:51:51
27 สไลด์สรุปตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 (15 ก.ย. 59) 19 ก.ย. 2559 18:35:35
28 สรุปตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (15 ก.ย. 59) 19 ก.ย. 2559 18:33:23
29 สไลด์นำเสนอสรุปตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข คณะที่ 5 ตรวจราชการแบบบูรณาการ (13 ก.ย. 59) 19 ก.ย. 2559 18:30:50
30 สไลด์นำเสนอสรุปตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข คณะที่ 4 พัฒนาระบบสนับสนุนงานด้านสุขภาพ (13 ก.ย. 59) 19 ก.ย. 2559 18:30:15
31 สไลด์นำเสนอสรุปตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข คณะที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (13 ก.ย. 59) 19 ก.ย. 2559 18:29:35
32 สไลด์นำเสนอสรุปตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข คณะที่ 2 พัฒนาระบบบริการ (13 ก.ย. 59) 19 ก.ย. 2559 18:28:51
33 สไลด์นำเสนอสรุปตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข คณะที่ 1 กลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค (13 ก.ย. 59) 19 ก.ย. 2559 18:27:54
34 เอกสารสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 (5 คณะ)_13 ก.ย. 59 19 ก.ย. 2559 18:27:08
35 สรุปสาระสำคัญผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 12 ก.ค. 2559 10:01:11
36 คู่มือรายละเอียด (KPI Template) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ 2559 (31 มี.ค. 59) 1 เม.ย. 2559 12:21:08
37 แบบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ปี 2558 1 มี.ค. 2559 09:38:14
38 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด (แบบ ตก.1) ประจำปีงบประมาณ 2559 (ฝ่ายประกันสุขภาพ) 17 ก.พ. 2559 17:06:21
39 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด (แบบ ตก.1) ประจำปีงบประมาณ 2559 (ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม) 17 ก.พ. 2559 17:05:46
40 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด (แบบ ตก.1) ประจำปีงบประมาณ 2559 (ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค) 17 ก.พ. 2559 17:05:13
41 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด (แบบ ตก.1) ประจำปีงบประมาณ 2559 (ฝ่ายพัฒนาบุคลากร) 17 ก.พ. 2559 17:04:38
42 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด (แบบ ตก.1) ประจำปีงบประมาณ 2559 (ฝ่ายบริหาร) 17 ก.พ. 2559 17:03:57
43 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด (แบบ ตก.1) ประจำปีงบประมาณ 2559 (ฝ่ายควบคุมโรค) 17 ก.พ. 2559 17:03:20
44 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด (แบบ ตก.1) ประจำปีงบประมาณ 2559 (ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ) 17 ก.พ. 2559 17:02:27
45 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด (แบบ ตก.1) ประจำปีงบประมาณ 2559 (ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์) 17 ก.พ. 2559 17:01:20
46 ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล (KPI Template) ตามแผนการตรวจราชการ ปี 2559 6 ม.ค. 2559 09:32:10
47 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ประจำปีงปประมาณ พ.ศ. 2559 ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข 5 ม.ค. 2559 12:47:19
48 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 5 ม.ค. 2559 12:45:57
49 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายละเอียด Tamplate) 9 ธ.ค. 2558 17:08:59
50 สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 24 พ.ย. 2558 14:40:00
51 เป้าหมาย ตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 18 พ.ย. 2558 12:10:05