ผู้บริหาร


โครงสร้างผู้บริหาร

 

ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก

(โทร.055-518-100)

 

นายปุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามเงา

ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 

(โทร.055-518-100)

นายพิจารณ์ สารเสวก

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

(โทร.055-518-100)

นางเพชรรัตน์ กิจสนาโยธิน

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก

(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

(โทร.055-518-100)

นายสนงาน  ใจยาเก๋

นักวิชาชการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก

(ด้านบริหารสาธารณสุข)

(โทร.055-518-100)