ระเบียบต่าง ๆ ของ สสจ.ตาก


#
1 การฝึกอบรม (18 ธ.ค. 2561 14:33:34)
2 ค่าใช้จ่ายเดินทาง (18 ธ.ค. 2561 14:31:56)
3 เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ.2561 (22 มิ.ย. 2561 14:13:36)
4 เงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561 (22 มิ.ย. 2561 14:12:33)
5 คู่มือทำลายเอกสาร (5 ต.ค. 2560 10:47:29)
6 พระราชบัญญัต ว่าด้วย การกระทำ ความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550
7 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปี 2550
8 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
9 ประกาศประเภทอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัรักษาโรคเกี่ยวกับฟันเทียม
10 ระเบียบการเงินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก