Download


#
1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สสจ.ตาก (19 มี.ค. 2562 15:09:51)
2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 (19 มี.ค. 2562 14:57:07)
3 ไม่ตอบแบบสำรวจ_จังหวัดตาก (5 มี.ค. 2562 11:29:42)
4 แบบฟอร์มใบส่งซ่อมปี62สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก (30 ต.ค. 2561 15:23:29)
5 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพื่อชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์(ค่าเสื่อม) (21 ส.ค. 2561 11:32:12)
6 ร่างแผนจัดเตรียมความพร้อมฯปี 2560 (4 ธ.ค. 2560 15:49:01)
7 ยุทธศาสตร์สาธารณสุขตาก 5 ปี(พ.ศ.2560-2564) (9 พ.ย. 2560 09:37:34)
8 รายละเอียด KPI Templete และค่าคะแนน สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ 2561 (9 พ.ย. 2560 09:37:01)
9 (ร่าง) แผนยุยทธศาสตร์ 5 ปี และแบบฟอร์ม Action Plan ปี 61 (1 ก.ย. 2560 08:41:34)
10 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ และประกวด EMS RALLY จัง (23 ส.ค. 2560 13:23:56)
11 รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ฯ เขตสุขภาพที่ 2 (18 กค.60) (10 ส.ค. 2560 15:15:48)
12 อัตราค่าบริการของหน่วยบริการ 2560(3) (21 ก.ค. 2560 09:40:35)
13 อัตราค่าบริการของหน่วยบริการ 2560(2) (21 ก.ค. 2560 09:39:48)
14 อัตราค่าบริการของหน่วยบริการ 2560(1) (20 ก.ค. 2560 14:38:36)
15 ไฟล์นำเสนอท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ ๒ นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ (28 มิ.ย. 2560 09:32:37)
16 รูปเล่มประชุมงานวิชาการโครงการสัมมนาหน่ (27 มิ.ย. 2560 10:45:15)
17 โครงการสัมมนาหน่วยปฐมภูมิPCC4.0เขตสุขภาพที่2 (27 มิ.ย. 2560 10:44:33)
18 กำหนดการประชุมโครงการสัมมนาหน่วยปฐมภูมิ N (27 มิ.ย. 2560 10:40:51)
19 การประชุมชี้แจงการให้บริการวัคซีนมะเร็งปากมดลูก(HPV)ในเด็กนักเรียนชั้นป.5(10 เม.ย. 60) ที่ สสอ.เมือง (10 เม.ย. 2560 14:40:08)
20 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560-2564 ฉบับที่ 3 (14 ก.พ. 2560 09:19:05)
21 อ.เอมร สอนEPI จ.ตาก 17 ม.ค. 2560 (12 ธ.ค. 2558 12:13:12)
22 แผนปฏิบัติงานสาธารณสุขจังหวัดตากปีงบประมาณ 2560
23 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
24 เอกสารการเขียนแผนงาน โครงการ ปีงบประมาณ 2560
25 แผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 2 ระยะ 5 ปี ปีงบประมาณ 2560 - 2564
26 สรุปรายงานการประชุมจัดทำแผนฯ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1
27 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติปีงบประมาณ 2560
28 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการงานสาธารณสุขจัวหวัดตากปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1
29 ประชุมวัณโรค 7 เมษายน 2559
30 เอกสารโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินการคลัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก วันที่14-15 มีนาคม59
31 การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานควบคุมวัณโรคจังหวัดตาก ปีงบประมาณ 2559
32 ฟื้นฟูความรู้วัคซีนปี 59
33 แนวทางดำเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียนกระทรวงสาธารณสุข
34 จัดทำรายงานข้อมูลภายใน
35 โครงการแสงส่องใจน้อมเกล้าถวายพระเทพฯ
36 แผนปฏิบัติการงานสาธารณสุขจ.ตาก ปีงบประมาณ 2559
37 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ 2559
38 กรอบระบบสุขภาพระดับอำเภอ
39 โครงการแสงส่องใจน้อมเกล้าถวายสมเด็จพระเทพฯ
40 แบบสำรวจงานพัฒนาบุคลากร
41 สรุปแผนที่อำเภอจะต้องจัดทำเพิ่มเติม
42 thanach R2R CQI tak
43 เล่มรายงานประจำปี 2556
44 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด ตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2/2557
45 ข้อมูล workshop DHS
46 คู่มือปฏิบัติงานกิจกรรม 5 ส
47 จัดทำแผน pre-plan ปี 55
48 ตัวอย่างรายงานควบคุมภายใน
49 บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขดีเด่น จังหวัดตาก ปี 2555
50 บุคลากรดีเด่นด้านการแพทย์ สธ.เขต 17
51 download TUC
52 เลื่อนขั้นเงินเดือนปี 2555
53 คู่มือการจัดเก็บตัวชี้วัด
54 นโยบายและงานเร่งด่วน สธ.ปี 55
55 แผนงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคปี 55
56 แบบสำรวจข้อมูลคอม ฯ และระบบสารสนเทศ
57 ข้อมูลสำนักบริหาร
58 แผน 4 ปี 56-59
59 ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้น
60 แนวทางการจัดทำแผน PP ปี 2556
61 ประชุมเชิงปฎิบัติการเฝ้าระวังป้องกันโรคคอตีบ 22 ม.ค 56
62 ข้าราชการดีเด่น สสจ.ตาก ปี 2555
63 กรอบ รพ. ตามเครือข่ายบริการสุขภาพจังหวัดตาก
64 อนุมัติแผนงบ PP.A+PP.M.2556
65 ผลการดำเนินงาน สธ.จ.ตาก ตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ปี 2556
66 ราคาครุภัณฑ์อ้างอิงจากการจัดสรรครุภัณฑ์ DPL
67 แผนงานยุทธศาสตร์สุขภาพกระทรวงสาธารณสุข
68 ตรวจเยี่ยมสถานบริการสุขภาพชายแดน (14 มิย 56)
69 คู่มือการดำเนินงานขับเคลื่อนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
70 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
71 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2557
72 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดการดำนินงานพัฒนาสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 56
73 เล่มแผนการตรวจฯ และนิเทศงานระดับกระทรวง ปีงบประมาณ 2556
74 ตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2 ปี 2556
75 ประชุมวิชาการ ปี 2556
76 (ร่าง) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขจังหวัดตาก
77 สิทธิรักษาพยาบาลพนักงานท้องถิ่น
78 การพัฒนาการปฏิรูปการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุขปี 2557
79 เปรียบเทียบผลการดำเนินการจังหวัดตาก รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2556(Power Point)
80 เปรียบเทียบผลการดำเนินการจังหวัดตาก รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2556(Microsoft Word)
81 MOPH_Reform
82 ความคืบหน้าการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจแม่สอด
83 แผนปฏิบัติการระดับอำเภอปี 2557 (งบ PP.A)
84 รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557 (44+6)_ปรับปรุง 17 ธ.ค. 56
85 แบบฟอร์มประเมินตนเองตามตัวชี้วัดปี 2557 (44+6 KPI)_ปรับปรุง 17 ธ.ค. 56
86 เล่มแนวทางการตรวจราชการ สธ.ประจำปี งบประมาณ 57
87 กรอบประเด็นการนิเทศงานระดับจังหวัดและผลการประเมินตนเองรายตัวชี้วัด ปีงบ 57
88 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปี 57(ตก.1)
89 รายงานปี 55
90 แบบฟอร์มผลการดำเนินงานโรคมะเร็งปี 57‏
91 เล่มสรุปผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปี 2557
92 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557