หัวข้อ: MOIT2 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน


รายละเอียด:

เชื่อมโยง link จาก 1.กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข https://www.legal.moph.go.th  

                         2.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   https://ops.moph.go.th/public/index.php/law

                         3.ศปท.    http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail_auc/114/2565

 

 วันที่: 14 ธ.ค. 2564 12:29:24