หัวข้อ: MOIT 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ (โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ปีงบประมาณ 2565) วันที่: 30 มี.ค. 2565 18:12:09