หัวข้อ: MOIT 19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ วันที่: 11 พ.ย. 2564 15:20:06