หัวข้อ: MOIT 20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญฯ ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ วันที่: 22 ก.ค. 2565 14:27:28