หัวข้อ: MOIT 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ วันที่: 11 พ.ย. 2564 15:20:47