หัวข้อ: MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2565)


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ วันที่: 20 มิ.ย. 2565 11:17:38