หัวข้อ: MOIT22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ วันที่: 26 ธ.ค. 2565 15:12:45