หัวข้อ: MOIT 22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปี 2566


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ วันที่: 13 ม.ค. 2566 14:15:09