หัวข้อ: MOIT8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย ปีงปม. 2566


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ วันที่: 20 ม.ค. 2566 15:07:14