หัวข้อ: MOIT 20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญฯ ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือน)


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ วันที่: 22 ก.ค. 2565 13:46:27