หัวข้อ: MOIT4 ข้อ 3. การป้องกันผู้มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ วันที่: 2 พ.ย. 2565 11:04:54