หัวข้อ: MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2566 - เดือนธันวาคม 2566)


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ วันที่: 30 ต.ค. 2566 13:52:24