หัวข้อ: MOIT8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย ปีงปม. 2567


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ วันที่: 30 ต.ค. 2566 14:00:50