หัวข้อ: แต่งตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ไฟล์แนบวันที่: 10 ก.ย. 2561 14:20:37