โทรศัพท์


หมายเลขโทรศัพท์ สสจ.ตาก

โทรศัพท์ 0-5551-8100

โทรสาร(FAX) รับ 0-5551-8109

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน สสจ.ตาก

ชั้น 1

หน่วยงาน เบอร์ภายใน เบอร์ตรง
Operater 0 518100
งานธุรการ 101 518101
งานเคหะบริการ 102 518102

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

103,104 518122
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 105 518105
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 106,107 518106
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยแและการแพทย์ทางเลือก 108 518108
โทรสาร(FAX)รับ 109 518109
โทรสาร(FAX)ส่ง 110 518156
ห้อง TO BE NUMBER ONE 111 518111
ห้องประชุม หนองกระโห้ 112  
ห้องประชุม Takis 113  
งานซ่อมบำรุง 114  
งานยานพาหนะ 115  
ตู้ยาม 116 518116
ร้านอาหาร 117  
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 118 518118

ชั้น 2

หน่วยงาน

เบอร์ภายใน เบอร์ตรง
นพ.สสจ.ตาก 200 518111
รอง นพ.สสจ.ตาก(ด้านส่งเสริมพัฒนา) 201 518113
รอง นพ.สสจ.ตาก(ด้านบริหาร) 202 518121
งานสำนักงานเลขาและอำนวยการ 203 518115
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 204,205 518116
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 206,207 518119
กลุ่มบริหารทั่วไป 208 518120
งานการเงินและบัญญชี 209 518117
งานพัสดุ 210 518114
ห้องประชุม หนองหลวง,ห้องประชุมไม้งาม 211,212  

ชั้น 3

หน่วยงาน เบอร์ภายใน เบอร์ภายนอก
รอง นพ.สสจ.ตาก(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 300 518103
รอง นพ.สสจ.ตาก(ด้านบริการวิชาการ) 301 518123
ผช.นพ.สสจ.ตาก 302 518124
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 303,304 518125
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขพื้นที่พิเศษและสารสนเทศ(พพส.) 305 518198
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 306,307 518128
กลุ่มงานนิติกร/งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 308 518129
กลุ่มงานประกันสุขภาพ 309,310 518130
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 311,312 518131
งานโทคโนโลยีสารสนเทศ 313 518133

 

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

สาธารสุขอำเภอ
โทรศัพท์
โทรสาร
สสอ.เมือง
0-5551-3598,0-5551-5953,0-5551-6302
0-5551-6302
สสอ.บ้านตาก
0-5559-1021
0-5559-1021
สสอ.สามเงา
0-5559-9100
0-5559-9100
สสอ.วังเจ้า
0-5559-3089
0-5555-6247
สสอ.แม่สอด
0-55531890
0-5553-3344
สสอ.แม่ระมาด
0-5558-1241
0-5558-1157
สสอ.ท่าสองยาง
0-5558-9008,0-5558-9116
0-5558-9008
สสอ.พบพระ
0-5552-0351,0-5552-0357
0-5552-0351
สสอ.อุ้มผาง
0-5556-1000
0-5556-1000

หมายเลขโทรศัพท์โรงพยาบาล

โรงพยาบาล
โทรศัพท์
โทรสาร
รพ.ตสม.
0-5551-1024,0-5551-3983-4
0-5551-3037
รพ.แม่สอด
0-5553-1224,0-5553-1229,0-5558-1990,0-5553-6633-6
0-5553-3046
รพ.บ้านตาก
0-5559-1023,0-5554-8066,0-5559-1435-6
0-5559-1023
รพ.สามเงา
0-5559-9072,0-5554-9257-8
0-5559-9072
รพ.แม่ระมาด
0-5558-1229,0-5558-1136
0-5558-1085
รพ.ท่าสองยาง
0-5558-9125,0-5558-9020,0-5558-9255-6
0-5558-9009
รพ.พบพระ
0-5556-9023,0-5556-9211
0-5556-9117
รพ.อุ้มผาง
0-5556-1270-2,0-5556-1016
0-5556-1121