กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
Long Term Care
#
1
7 ต.ค. 2564 16:48:55
เกณฑ์ประเมินตำบล Long Term Care ปี 2565
2
1 ต.ค. 2564 16:13:26
แบบคัดกรองผู้สูงอายุ
3
9 ก.พ. 2564 10:52:30
แบบคัดกรองผู้สูงอายุที่พบความผิดปกติ GA (รพ.ประเมินซำ้)
4
9 ก.พ. 2564 10:37:08
คู่มือ ชะลอชรา ชีวายืนยาว
5
2 ก.พ. 2564 11:46:50
การแปลผลพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
6
29 ม.ค. 2564 13:53:56
เกณฑ์ประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ
7
29 ม.ค. 2564 13:51:57
คู่มือการคัดกรองประเมินผู้สูงอายุปี2564
8
6 ม.ค. 2564 16:24:38
เอกสารประชุม 6 มค.2564 (โครงการ อสบ.หนังสือแจ้งจากกรมสถ.)
9
6 ม.ค. 2564 16:19:49
เอกสารประชุม 6 มค.2564(แนวทาง การดำเนินงานอสบ.ของทต.ไม้งาม)
10
24 ก.ย. 2563 16:24:33
ตัวอย่างใบสำคัญรับเงินของ Caregiver อบต.แม่สลิด
11
24 ก.ย. 2563 16:23:27
เอกสารบันทึกตกลงการจ้าง Caregiver ของ อบต.แม่สลิด
12
24 ก.ย. 2563 16:21:20
เอกสารบันทึกเบิกเงิน Caregiver ของ อบต.แม่สลิด
13
24 ก.ย. 2563 16:20:12
เอกสารใบตรวจรับงานจ้าง Caregiver ของ อบต.แม่สลิด
14
24 ก.ย. 2563 16:19:10
ตัวอย่างเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้างCaregiver
15
24 ก.ย. 2563 16:12:24
เอกสารประชุม 26 สค.63 ของคุณสุริรทร์ อินทร์ปั่น
16
24 ก.ย. 2563 16:00:37
เอกสาร Aging Health Data จ.บุรีรัมย์
17
23 ก.ย. 2563 16:56:28
(ร่าง)คู่มืออบรมฟื้นฟู Caregiver หลักสูตร 3 วัน กรมอนามัย
18
23 ก.ย. 2563 16:50:32
เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ดร.ลินดา สิิริภูบาล
19
23 ก.ย. 2563 16:01:23
เอกสารบรรยาย 26 สค.63 ของคุณจินตศักดิ์ อุ่ไทย
20
14 พ.ย. 2562 09:51:42
ตัวอย่างเอกสาร LTC สำหรับใช้ประสานงานกับ อปท.
21
23 พ.ย. 2561 15:33:44
ตัวอย่างโครงการงบ 100,000 บาท LTC
22
23 พ.ย. 2561 15:22:47
ทำเนียบพระ อสว.จังหวัดตาก ปีงบประมาณ 2561
23
23 ก.ค. 2561 09:07:30
คู่มือ LTC (ฉบับ สปสช.)
24
31 ก.ค. 2560 15:49:26
โครงการงบ 100,000 บาท ของโรงพยาบาลแม่สอด ปี 2560
25
30 ม.ค. 2560 16:29:32
การใช้จ่ายเงินในระบบ LTC
26
30 ม.ค. 2560 16:29:05
แนวทางการจัดบริการสธสำหรับผส.
27
30 ม.ค. 2560 16:27:15
หนังสือมท.ที่ ว7120 ลว. 9 ธ.ค.2559: หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท.