ประวัติความเป็นมา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก เดิมที่ทำการอยู่ที่ศาลากลางเก่า (สำนักงานเทศบาลเมืองตากในปัจจุบัน) โดยผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

     1.นายแพทย์ชุบ วณิกเกียรติ 
     2.นายแพทย์เยี่ยม จันทรคะ 
     3.หมอเล็ง ศรีจันทร์ 
     4.ขุนพิพิธ แพทยาคม
     5.ขุนวิวรรณ สุขวิทยา (หวง โลหะวินิช) 
     6.ขุนอาจ อนามัย
     7.นายแพทย์ผดุง เปรมเสถียร 
     8.นายแพทย์จำรัส นิลประดับ
     9.ขุนระงับ โรคสงบ
     10.นายแพทย์สกล มีกังวาล (ดำรงตำแหน่งอนามัยจังหวัดตาก)
     11.นายแพทย์ถาวร แพทย์ยารักษ์ 

ซึ่งท่านได้ตำแหน่งดังปรากฏนามข้างต้นก่อน วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2502 อยู่ในสังกัดกรมสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทย ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2502 ได้ย้ายที่ทำการอนามัยจังหวัดมาเช่าอยู่บ้านเลขที่ – ถนนตากสินซึ่งเป็นบ้านของนางทิ (อยู่ตรงข้ามกับจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเก่า) โดยมีผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ดำรงตำแหน่งอนามัยาจังหวัด อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ ดำรงตำแหน่งอนามัยจังหวัด 

     1.นายแพทย์ถาวร แพทย์ยารักษ์ พ.ศ. 2502 – 2504 
     2.นายแพทย์ประชุม ศราตราคม (รักษาการ) พ.ศ. 2504 – 2505 
     3.นายแพทย์นิกร ปัญญายงค์ พ.ศ. 2505 – 2507
     4.นายแพทย์ประยูร กุนาศล พ.ศ. 2507 – 2509 

ประมาณปี พ.ศ. 2510 ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ในอาคารศาลากลางใหม่ (ศาลากลางปัจจุบัน) โดยมีผู้ดำรงตำแหน่ง อนามัยจังหวัด 

     1.นายแพทย์ประมวล ถมังรักสัตย์ พ.ศ. 2509 – 2511
     2.นายแพทย์วินิจ วัฒนไพศาล พ.ศ. 2511 – 2511

และในปี พ.ศ. 2511 จึงได้ย้ายที่ทำการอนามัยจังหวัด มาอยู่ที่ทำการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ระหว่างที่ว่าการอำเภอเมืองตาก และไปรษณีย์จังหวัดตาก เลขที่ 9/67 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ ดำรงตำแหน่งอนามัยจังหวัด หลังจากนั้นจึงได้เปลี่ยนชื่อที่ทำการอนามัยจังหวัดมาเป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยมมีผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ดังต่อไปนี้

     1.นายแพทย์อำนวย  ไตรสุภา  พ.ศ.2511-2513 
     2.นายแพทย์อรุณ  สายเพ็ชร  พ.ศ. 2513-2517 
     1.นายแพทย์สกล มีกังวาล พ.ศ. 2517 – 2521
     2.นายแพทย์ถวิล สุนทรารักษ์ พ.ศ. 2521 – 2522 
     3.นายแพทย์เปล่ง ทองสม พ.ศ. 2522 – 2524 
     4.นายแพทย์ฉลอง ควรหา พ.ศ. 2524 – 2526 
     5.นายแพทย์โกมล สายชุ่มอินทร์ พ.ศ. 2526 – 2532 
     6.นายแพทย์ธงชัย เติมประสิทธิ์ พ.ศ. 2532 – 2535 
     7.นายแพทย์พิพัฒน์ ยิ่งเสรี พ.ศ. 2535 – 2537
     8.นายแพทย์วีระ ภู่พัฒนกูล พ.ศ. 2537 – 31 ตุลาคม 2540 
     9.นายแพทย์ชูชาติ พรนิมิตร พ.ศ. 2540 – 2541 

ปี 2541 ได้ย้ายสำนักงานจังหวัดตาก มาอยู่บนพื้นที่ 60 ไร่ เลขที่ 165 หมู่ 7 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

     1.นายแพทย์ชูชาติ พรนิมิตร พ.ศ. 2541 – 31 ตุลาคม 2544 
     2.นายแพทย์ชำนาญ หาญสุทธิเวชกุล 1 พฤศจิกายน 2544 – 2546 
     3.นายแพทย์ปัจจุบัน เหมหงษา 14พฤศจิกายน 2546-2555 
     4.นายพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์  11 ธันวาคม  2555-ปัจจุบัน