ผู้บริหาร


โครงสร้างผู้บริหาร

 

นายวิทยา พลสีลา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก

(โทร.055-518-100)

 

นางสาวธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

(โทร.055-518-100)

นายปุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามเงา

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ 2

(โทร.055-518-100)

นายพิจารณ์ สารเสวก

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ 3

(โทร.055-518-100)


นายอดิศร สมเสริญสิน


นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

(โทร.055-518-100)