กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
นโยบายสำคัญ
#
1
4 พ.ย. 2563 14:43:02
ผลการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563
2
8 ก.พ. 2561 09:40:43
คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3
30 ธ.ค. 2559 12:16:55
โครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ปี 2560 ของกระทรวงสาธารณสุข
4
19 ก.ย. 2559 18:49:50
การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบ UC) ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (โดย นพ.เกษม ตั้งเกษมสำราญ) 15 ก.ย. 59
5
19 ก.ย. 2559 18:41:56
การบริหารกำลังคนด้านสุขภาพ (โดย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์) 15 ก.ย. 59
6
19 ก.ย. 2559 18:41:21
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุขป และการดำเนินงานปี 2560 (โดย นพ.โสภณ เมฆธน) 15 ก.ย. 59
7
19 ก.ย. 2559 18:40:31
ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (โดย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย) 15 ก.ย. 59
8
19 ก.ย. 2559 18:39:45
การบริหารงบลงทุน ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (โดย นพ.เกียรติภูมิ วงศืรจิต) 15 ก.ย. 59
9
19 ก.ย. 2559 18:37:13
ตัวชี้วัดการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (โดย นพ.มรุต จิรเศรษฐศิริ) 15 ก.ย. 59
10
22 ธ.ค. 2558 10:20:25
สรุปข้อสั่งการและข้อเสนอแนะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยสกล สกลสัตยาทร) ตรวจเยี่ยม จ.ตาก วันที่ 3 ธันวาคม 2558
11
20 ต.ค. 2558 15:22:29
ข้อสั่งการของ นพ.สสจ.ตาก
12
20 ต.ค. 2558 15:01:18
นโยบายและแนวทางการดำเนินงานแบบบรูณาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 ของปลัด สธ. (นพ.โสภณ เมฆธน)
13
20 ต.ค. 2558 15:00:06
เป้าหมายที่สำคัญของปี 2559 ของ รมว.สธ. (ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยสกล สกลสัตยาทร)
14
13 ต.ค. 2558 11:35:21
นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของ รมว.สธ. (สาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยสกล สกลสัตยาทร)