กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
#
1
11 พ.ย. 2562 12:22:23
รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563
2
28 มี.ค. 2562 14:41:03
รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 ครั้งที่ 2
3
21 ธ.ค. 2561 14:54:00
เล่มแผนการตรวจราชการ 2562
4
11 ธ.ค. 2561 10:00:02
แบบรายงาน ตก.1 (เฉพาะ)
5
11 ธ.ค. 2561 09:39:13
แบบรายงาน ตก.1
6
25 ธ.ค. 2560 09:21:39
เล่มแผนตรวจราชการ ปี 2561 (file word)
7
15 พ.ย. 2560 16:35:34
เอกสารสรุปผลตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 คณะที่ 1-5
8
17 ก.ค. 2560 16:22:03
สไลด์นำเสนอผู้ตรวจราชการฯ ของคณะที่ 1-4 รอบที่ 2 ปี 2560
9
17 ก.ค. 2560 16:21:16
สไลด์นำเสนอผู้ตรวจราชการฯ ภาพรวมจังหวัดตาก รอบที่ 2 ปี 2560
10
18 เม.ย. 2560 15:27:11
Template KPI ปี 2560 (Update 12 เม.ย..60)
11
18 เม.ย. 2560 14:32:26
สรุปตัวชี้วัดที่แก้ไข เปรียบเทียบกับ Template เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.59 (Update 12 เม.ย.60)
12
11 เม.ย. 2560 15:02:09
สรุปตัวชี้วัดที่แก้ไข เปรียบเทียบกับ Template เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.59 (Update 8 มี.ค.60)
13
11 เม.ย. 2560 15:00:16
Template KPI ปี 2560 (Update 8 มี.ค.60)
14
25 มี.ค. 2560 13:46:26
สไลด์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการฯ จังหวัดตาก ของสสจ.ตาก / รพ.ตสม. และ รพ.แม่สอด (16 มีนาคม 2560)
15
17 มี.ค. 2560 14:32:48
สไลด์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการฯ จังหวัดตาก ของทีมผู้นิเทศ คณะที่ 1-4 และข้อสั่งการ (17 มีนาคม 2560)
16
15 มี.ค. 2560 10:17:16
สไลด์นำเสนอผลการดำเนินงานสาธารณสุขจังหวัดตาก เพื่อรับการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปี 2560
17
14 มี.ค. 2560 15:29:08
เล่มผลการดำเนินงานสาธารณสุขตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560
18
10 ก.พ. 2560 11:16:51
แบบ ตก.1 ตรวจราชการระดับกระทรวง กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 และข้อสั่งการ รอบที่ 2 ปี 2559 (แยกกลุ่มงาน)
19
8 ก.พ. 2560 16:22:25
เกณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) update 2 กุมภาพันธ์ 2560
20
6 ก.พ. 2560 09:25:14
แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปี 2560 (17 มกราคม 2560)
21
30 ธ.ค. 2559 12:15:38
Template KPI ปี 2560 (Update 15 ธ.ค. 59)
22
4 พ.ย. 2559 12:16:56
Template KPI ปี 2560 (Update 3 พ.ย. 59) ล่าสุด
23
2 พ.ย. 2559 10:02:43
Template KPI ปี 2560 (ฉบับสมบูรณ์) 1 พ.ย. 59
24
1 พ.ย. 2559 09:17:27
สรุปตัวชี้วัดตามแผนการตรวจราชการ + PA ปลัด + PA ผตร. ปี 2560 (Update 26 ต.ค. 59)
25
3 ต.ค. 2559 14:09:15
Template รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (Update 26 ก.ย. 59)
26
3 ต.ค. 2559 11:51:51
สรุปตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (Update 26 ก.ย. 59)
27
19 ก.ย. 2559 18:35:35
สไลด์สรุปตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 (15 ก.ย. 59)
28
19 ก.ย. 2559 18:33:23
สรุปตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (15 ก.ย. 59)
29
19 ก.ย. 2559 18:30:50
สไลด์นำเสนอสรุปตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข คณะที่ 5 ตรวจราชการแบบบูรณาการ (13 ก.ย. 59)
30
19 ก.ย. 2559 18:30:15
สไลด์นำเสนอสรุปตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข คณะที่ 4 พัฒนาระบบสนับสนุนงานด้านสุขภาพ (13 ก.ย. 59)
31
19 ก.ย. 2559 18:29:35
สไลด์นำเสนอสรุปตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข คณะที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (13 ก.ย. 59)
32
19 ก.ย. 2559 18:28:51
สไลด์นำเสนอสรุปตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข คณะที่ 2 พัฒนาระบบบริการ (13 ก.ย. 59)
33
19 ก.ย. 2559 18:27:54
สไลด์นำเสนอสรุปตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข คณะที่ 1 กลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค (13 ก.ย. 59)
34
19 ก.ย. 2559 18:27:08
เอกสารสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 (5 คณะ)_13 ก.ย. 59
35
12 ก.ค. 2559 10:01:11
สรุปสาระสำคัญผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559
36
1 เม.ย. 2559 12:21:08
คู่มือรายละเอียด (KPI Template) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ 2559 (31 มี.ค. 59)
37
1 มี.ค. 2559 09:38:14
แบบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ปี 2558
38
17 ก.พ. 2559 17:06:21
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด (แบบ ตก.1) ประจำปีงบประมาณ 2559 (ฝ่ายประกันสุขภาพ)
39
17 ก.พ. 2559 17:05:46
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด (แบบ ตก.1) ประจำปีงบประมาณ 2559 (ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม)
40
17 ก.พ. 2559 17:05:13
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด (แบบ ตก.1) ประจำปีงบประมาณ 2559 (ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค)
41
17 ก.พ. 2559 17:04:38
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด (แบบ ตก.1) ประจำปีงบประมาณ 2559 (ฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
42
17 ก.พ. 2559 17:03:57
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด (แบบ ตก.1) ประจำปีงบประมาณ 2559 (ฝ่ายบริหาร)
43
17 ก.พ. 2559 17:03:20
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด (แบบ ตก.1) ประจำปีงบประมาณ 2559 (ฝ่ายควบคุมโรค)
44
17 ก.พ. 2559 17:02:27
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด (แบบ ตก.1) ประจำปีงบประมาณ 2559 (ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ)
45
17 ก.พ. 2559 17:01:20
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด (แบบ ตก.1) ประจำปีงบประมาณ 2559 (ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์)
46
6 ม.ค. 2559 09:32:10
ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล (KPI Template) ตามแผนการตรวจราชการ ปี 2559
47
5 ม.ค. 2559 12:47:19
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ประจำปีงปประมาณ พ.ศ. 2559 ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
48
5 ม.ค. 2559 12:45:57
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
49
9 ธ.ค. 2558 17:08:59
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายละเอียด Tamplate)
50
24 พ.ย. 2558 14:40:00
สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
51
18 พ.ย. 2558 12:10:05
เป้าหมาย ตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2559