กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
นิเทศงานระดับจังหวัด
#
1
9 เม.ย. 2562 16:35:03
เล่มสรุปผลการตรวจเยี่ยม คปสอ.ทุกแห่งในจังหวัดตาก
2
12 ก.ย. 2560 17:12:44
เอกสาร ประเมินสถานะสุขภาพของประชาชนจังหวัดตาก 3 ปี ย้อนหลัง (ปี 2557-2559)
3
12 ก.ค. 2559 14:21:47
แบบฟอร์มรายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559
4
10 พ.ค. 2559 10:06:14
สรุปผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 (19 พ.ย.58 - 8 ม.ค. 59)
5
11 พ.ย. 2558 17:05:30
กำหนดการนิทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559
6
21 ต.ค. 2558 15:35:47
สรุปผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
7
1 มิ.ย. 2558 15:27:54
แบบฟอร์มสรุปผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก (สำหรับผู้นิเทศงาน) รอบที่ 2 ปี 2558
8
1 มิ.ย. 2558 15:26:07
เปลี่ยนแปลงกำหนดการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 2 ปี 2558
9
22 พ.ค. 2558 17:21:39
รายชื่อผู้นิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 (2-26 มิ.ย. 58)
10
23 เม.ย. 2558 15:50:18
ไฟล์นำเสนอของผู้นิเทศสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปี 2558
11
23 เม.ย. 2558 15:43:18
เล่มผลการดำเนินงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปี 2558
12
2 มี.ค. 2558 14:56:38
เพิ่มเติม แบบ ตก.1 (นโยบาย)
13
20 ก.พ. 2558 17:04:26
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง ปี 2558 รอบที่ 1
14
5 ก.พ. 2558 11:38:03
แบบฟอร์มผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด และแบบ ตก.1 ประจำปี 2558
15
5 ก.พ. 2558 10:20:29
กำหนดการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558
16
13 ม.ค. 2558 14:12:32
เล่มแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (8 ม.ค. 58 หน้าปกสีม่วง)
17
22 ธ.ค. 2557 10:12:11
สรุปการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2557