กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ทันตกรรมสาธารณสุขตาก
#
1
21 ก.ย. 2565 16:04:39
แนวทางการประเมินอายุเด็กทางคดี กระทรวงสาธารณสุข
2
21 ก.ย. 2565 15:12:54
ตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสุขภาพช่องปาก ปี 2566
3
27 พ.ค. 2565 14:33:23
สรุปผลการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 จังหวัดตาก
4
2 พ.ย. 2564 14:25:15
ขอความร่วมมือสำรวจทันตบุคลากรในคลินิกเอกชนที่ต้องการรับวัคซีนป้องกันโควิด 19
5
15 ม.ค. 2562 02:00:25
ตัวชี้วัดงานทันตสาธารณสุข ปี2562
6
25 ต.ค. 2561 09:28:35
นโยบายทันตฯ4.0
7
1 ก.พ. 2561 14:58:49
รหัสยิ้มสดใส จ.ตาก
8
11 ม.ค. 2561 15:59:11
การสำรวจสภาวะทันตสุขภาพ จังหวัดตาก ปี 2561
9
11 ม.ค. 2561 13:41:08
นโยบาย งานทันตสาธารณสุข ปี2561
10
18 พ.ย. 2560 14:15:04
การนำเสนอผลสำรวจสภาวะทันตสุขภาพ จังหวัดตาก 5 ปี ย้อนหลัง
11
18 พ.ย. 2560 14:00:39
เอกสารตัวชี้วัดงานทันตฯ 5 กลุ่มวัย อสม.เชี่ยวชาญ ทันตฯ ปี 2561 (จาก วันที่ 16-17 พ.ย.2560)
12
7 พ.ย. 2560 12:06:48
สำรวจสภาวะทันตสุขภาพ 5 กลุ่มวัย ปี 2560
13
8 ก.พ. 2560 18:58:06
เอกสารการประชุมสำรวจสภาวะทันตสุขภาพปี 3 ก.พ.2560
14
15 พ.ย. 2559 02:17:26
ผลสำรวจสภาวะทันตสุขภาพ จ. ตาก ปี2559
15
11 ก.ย. 2559 14:23:16
แบบประเมินตนเอง - โครงการคลินิกทันตกรรมคุณภาพ (DGS 2015)
16
20 ส.ค. 2559 17:39:26
เกณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ปี 2559
17
2 ก.ค. 2559 22:30:51
8. survey59 (หมอโอ) (2 ก.ค.59)
18
2 ก.ค. 2559 22:28:31
7.สรุปตรวจราชการ รอบ 2 ปี 2559 จาก หมอสุณี (2 ก.ค.59)
19
2 ก.ค. 2559 22:15:22
6. ทันตาอาวุโส ณ 2 ก.ค.59
20
2 ก.ค. 2559 22:14:04
5.ของบประมาณ -ปรับปรุงห้องทันตกรรม -ปี 59 ณ 2 ก.ค.59
21
2 ก.ค. 2559 22:12:53
4.ทันตแพทย์เฉพาะทาง และทพ ระดับวุฒิบัตร ปี59 ณ 2 ก.ค.59
22
2 ก.ค. 2559 22:11:34
3. เป้าหมายปฏิรูป สธ ยุทธศาสตร์๒๐ปี ณ 2 ก.ค.59
23
2 ก.ค. 2559 22:02:02
2.ทิศทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก(รองสุธา ณ 2 ก.ค.59)
24
2 ก.ค. 2559 21:58:59
1.ตรวจราชการปี59รอบ2_ข้อมูลสุขภาพช่องปากจ.ตาก ณ 2 ก.ค.59
25
29 เม.ย. 2559 16:40:20
พื้นที่ 6 Plus และ LTC และ กิจกรรมทันตฯ ที่ ต้องดำเนิน 9 ข้อ (3)
26
29 เม.ย. 2559 16:39:40
พื้นที่ 6 Plus และ LTC และ กิจกรรมทันตฯ ที่ ต้องดำเนิน 9 ข้อ (2)
27
29 เม.ย. 2559 16:38:37
พื้นที่ 6 Plus และ LTC และ กิจกรรมทันตฯ ที่ ต้องดำเนิน 9 ข้อ
28
29 เม.ย. 2559 16:28:59
การนำเสนอสารสนเทศ (หมอโอ)วันที่ 26 เม.ย.59 ห้องประชุม รพท.แม่สอด
29
17 ก.พ. 2559 17:09:39
คู่มือการศึกษา รายงานผลงานทันตะ Phase ที่1 จำนวน 68 รายการ ใน HDC (26มกราคม2559)
30
17 ก.พ. 2559 17:08:53
ระบบข้อมูลและตัววัดการประเมินผลโครงการแก้ปัญหาสุขภาพช่องปาก(หมอ จารุวัฒน์ )
31
20 ม.ค. 2559 17:02:02
คู่มือการคัดกรองประเมินสุขภาพผู้สูงอายุของกรมการแพทย์
32
16 ม.ค. 2559 00:23:05
การนำเสนอโรงเรียนทันตกรรมเพิ่มทวี 3 เรื่อง พร้อมแบบฟอร์ม
33
12 ม.ค. 2559 00:50:45
ผลสำรวจสภาวะทันตสุขภาพ จ.ตาก ปี 2558
34
11 ส.ค. 2558 11:16:15
แบบบันทึกสำรวจสภาวะทันตฯ ป.1 อายุ 6 ปี
35
16 ก.ค. 2558 11:24:08
ข้อมูลโรงเรียนทุกสังกัด จังหวัดตาก (ปี 2557 )
36
16 ก.ค. 2558 07:29:40
คู่มือการสำรวจภาวะทันตสุขภาพ
37
16 ก.ค. 2558 07:23:07
แบบสำรวจทันตกรรมปี 58
38
5 ก.ค. 2558 10:08:49
การสำรวจสภาวะทันตสุขภาพประจำปี 2558 ณ 3 ก.ค 58
39
25 พ.ค. 2558 13:33:08
ข้อมูทันตสาธารณสุข 43 แฟ้ม ปี 58
40
18 พ.ค. 2558 16:45:46
ทิศทางการพัฒนาระบบข้อมูลทันตสาธารณสุข....3 (รองสุธา)(ระบบ 43 แฟ้ม Dental)
41
3 เม.ย. 2558 14:17:05
นำเสนอการลงข้อมูลทันตกรรม ณ 25-27 มีนาคม 2558
42
3 เม.ย. 2558 14:08:09
แนวทางปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม(DSG) 2015
43
24 มี.ค. 2558 09:32:34
คู่มือการบันทึกข้อมูลทันตกรรม(JHCIS)
44
9 ก.พ. 2558 13:23:05
การติดตั้งโปรแกรม (web appication) สำหรับดูรายงานทันตกรรม 54 ตัวชี้วัด‏(ทดลองใช้)
45
9 ก.พ. 2558 10:31:57
(ร่าง)แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม
46
-
ของขวัญฟันเทียมของปี 58
47
-
แบบประเมินความพึงพอใจผู้สูงอายุที่ได้รับบริการใส่ฟันเทียม
48
-
มาตรการแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากตามกลุ่มวัย
49
-
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข(การเข้าถึงบริการทันตฯ)