กลุ่มงานบริหาร
งานการเงินและบัญชี
#
1
10 ม.ค. 2565 19:56:48
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2564
2
21 ธ.ค. 2564 16:10:49
แนวทางการจัดทำแผนเงินบำรุง สสจ.ตาก ปีงบประมาณ 2565
3
15 ธ.ค. 2564 15:08:35
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
4
10 พ.ย. 2564 23:23:16
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2564
5
21 ต.ค. 2564 18:58:17
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564
6
10 ต.ค. 2564 17:17:41
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2564
7
10 ก.ย. 2564 21:10:55
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2564
8
10 ส.ค. 2564 20:40:45
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
9
10 ก.ค. 2564 18:16:20
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2564
10
10 มิ.ย. 2564 19:35:58
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
11
9 พ.ค. 2564 19:29:24
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2564
12
9 เม.ย. 2564 20:49:23
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2564
13
10 มี.ค. 2564 20:19:49
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
14
10 ก.พ. 2564 20:34:10
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2564
15
10 ม.ค. 2564 17:38:12
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2563
16
9 ธ.ค. 2563 20:08:23
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
17
12 พ.ย. 2563 19:48:37
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2563
18
2 พ.ย. 2563 13:16:50
รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง
19
2 พ.ย. 2563 13:15:58
รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร ศูนย์ต้นทุนเพิ่มเติม
20
2 พ.ย. 2563 13:14:10
รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร หน่วยเบิกจ่าย
21
2 พ.ย. 2563 13:12:53
รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 1.1.1 บัญชีเงินสด
22
15 ต.ค. 2563 21:34:56
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2563
23
10 ก.ย. 2563 20:28:25
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2563
24
10 ส.ค. 2563 19:51:13
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
25
10 ก.ค. 2563 22:23:20
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2563
26
10 มิ.ย. 2563 22:25:49
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
27
9 พ.ค. 2563 20:07:04
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2563
28
15 เม.ย. 2563 15:52:43
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2563
29
15 มี.ค. 2563 18:50:34
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
30
14 ก.พ. 2563 19:17:01
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2563
31
15 ม.ค. 2563 22:57:54
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2562
32
14 ธ.ค. 2562 16:54:40
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
33
15 พ.ย. 2562 15:26:17
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2562
34
29 ต.ค. 2562 11:24:34
รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง
35
29 ต.ค. 2562 11:23:33
รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร ศูนย์ต้นทุนเพิ่มเติม
36
29 ต.ค. 2562 11:21:31
รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร หน่วยเบิกจ่าย
37
29 ต.ค. 2562 11:19:29
รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ
38
15 ต.ค. 2562 09:36:00
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2562
39
16 ก.ย. 2562 13:24:08
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2562
40
15 ส.ค. 2562 20:45:31
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
41
15 ก.ค. 2562 16:54:02
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2562
42
14 มิ.ย. 2562 20:28:22
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
43
15 พ.ค. 2562 21:36:37
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2562
44
15 เม.ย. 2562 17:10:53
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2562
45
15 มี.ค. 2562 16:08:06
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
46
15 ก.พ. 2562 23:18:44
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2562
47
15 ม.ค. 2562 20:49:52
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2561
48
18 ธ.ค. 2561 12:40:21
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง
49
18 ธ.ค. 2561 12:40:03
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร หน่วยบริการ
50
18 ธ.ค. 2561 12:39:38
รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร หน่วยเบิกจ่าย
51
18 ธ.ค. 2561 12:38:41
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ
52
18 ธ.ค. 2561 12:37:48
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2561
53
18 ธ.ค. 2561 12:37:26
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2561
54
18 ธ.ค. 2561 12:37:03
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
55
13 ก.ย. 2561 15:35:51
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2561
56
10 ส.ค. 2561 14:42:44
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
57
13 ก.ค. 2561 10:35:15
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2561
58
22 มิ.ย. 2561 15:01:43
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
59
22 มิ.ย. 2561 15:00:34
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2561
60
22 มิ.ย. 2561 14:59:37
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2561
61
22 มิ.ย. 2561 14:58:22
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
62
22 มิ.ย. 2561 14:57:22
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2561
63
22 มิ.ย. 2561 14:56:13
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2560
64
22 มิ.ย. 2561 14:54:50
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
65
22 มิ.ย. 2561 14:36:07
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2560