กลุ่มงานบริหาร
งานการเงินและบัญชี
#
1
10 มิ.ย. 2567 23:30:35
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
2
9 พ.ค. 2567 23:43:09
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2567
3
10 เม.ย. 2567 22:12:54
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2567
4
10 มี.ค. 2567 18:09:14
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
5
10 ก.พ. 2567 15:31:31
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2567
6
11 ม.ค. 2567 01:12:31
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2566
7
9 ธ.ค. 2566 18:11:05
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
8
10 พ.ย. 2566 22:44:05
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2566
9
25 ต.ค. 2566 13:51:04
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566
10
10 ต.ค. 2566 21:22:51
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2566
11
10 ก.ย. 2566 17:51:01
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2566
12
10 ส.ค. 2566 19:00:06
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ระบบ GFMIS ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
13
10 ก.ค. 2566 21:40:30
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ระบบ GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน 2566
14
10 มิ.ย. 2566 21:32:51
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
15
10 พ.ค. 2566 19:16:19
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2566
16
10 เม.ย. 2566 19:10:12
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2566
17
10 มี.ค. 2566 15:38:10
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
18
10 ก.พ. 2566 21:03:14
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2566
19
10 ม.ค. 2566 19:40:58
รายงานงบทดลองหน่วบเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2565
20
9 ธ.ค. 2565 17:18:19
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
21
10 พ.ย. 2565 21:41:48
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2565
22
22 ต.ค. 2565 11:50:50
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565
23
11 ต.ค. 2565 01:02:50
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2565
24
10 ก.ย. 2565 18:51:18
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2565
25
10 ส.ค. 2565 19:41:29
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
26
10 ก.ค. 2565 15:18:09
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2565
27
10 มิ.ย. 2565 15:15:13
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
28
19 พ.ค. 2565 16:43:23
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2565
29
6 พ.ค. 2565 11:41:46
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2565
30
10 มี.ค. 2565 21:53:58
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
31
10 ก.พ. 2565 21:18:44
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2565
32
10 ม.ค. 2565 19:56:48
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2564
33
21 ธ.ค. 2564 16:10:49
แนวทางการจัดทำแผนเงินบำรุง สสจ.ตาก ปีงบประมาณ 2565
34
15 ธ.ค. 2564 15:08:35
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
35
10 พ.ย. 2564 23:23:16
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2564
36
21 ต.ค. 2564 18:58:17
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564
37
10 ต.ค. 2564 17:17:41
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2564
38
10 ก.ย. 2564 21:10:55
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2564
39
10 ส.ค. 2564 20:40:45
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
40
10 ก.ค. 2564 18:16:20
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2564
41
10 มิ.ย. 2564 19:35:58
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
42
9 พ.ค. 2564 19:29:24
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2564
43
9 เม.ย. 2564 20:49:23
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2564
44
10 มี.ค. 2564 20:19:49
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
45
10 ก.พ. 2564 20:34:10
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2564
46
10 ม.ค. 2564 17:38:12
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2563
47
9 ธ.ค. 2563 20:08:23
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
48
12 พ.ย. 2563 19:48:37
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2563
49
2 พ.ย. 2563 13:16:50
รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง
50
2 พ.ย. 2563 13:15:58
รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร ศูนย์ต้นทุนเพิ่มเติม
51
2 พ.ย. 2563 13:14:10
รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร หน่วยเบิกจ่าย
52
2 พ.ย. 2563 13:12:53
รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 1.1.1 บัญชีเงินสด
53
15 ต.ค. 2563 21:34:56
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2563
54
10 ก.ย. 2563 20:28:25
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2563
55
10 ส.ค. 2563 19:51:13
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
56
10 ก.ค. 2563 22:23:20
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2563
57
10 มิ.ย. 2563 22:25:49
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
58
9 พ.ค. 2563 20:07:04
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2563
59
15 เม.ย. 2563 15:52:43
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2563
60
15 มี.ค. 2563 18:50:34
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
61
14 ก.พ. 2563 19:17:01
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2563
62
15 ม.ค. 2563 22:57:54
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2562
63
14 ธ.ค. 2562 16:54:40
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
64
15 พ.ย. 2562 15:26:17
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2562
65
29 ต.ค. 2562 11:24:34
รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง
66
29 ต.ค. 2562 11:23:33
รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร ศูนย์ต้นทุนเพิ่มเติม
67
29 ต.ค. 2562 11:21:31
รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร หน่วยเบิกจ่าย
68
29 ต.ค. 2562 11:19:29
รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ
69
15 ต.ค. 2562 09:36:00
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2562
70
16 ก.ย. 2562 13:24:08
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2562
71
15 ส.ค. 2562 20:45:31
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
72
15 ก.ค. 2562 16:54:02
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2562
73
14 มิ.ย. 2562 20:28:22
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
74
15 พ.ค. 2562 21:36:37
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2562
75
15 เม.ย. 2562 17:10:53
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2562
76
15 มี.ค. 2562 16:08:06
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
77
15 ก.พ. 2562 23:18:44
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2562
78
15 ม.ค. 2562 20:49:52
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2561
79
18 ธ.ค. 2561 12:40:21
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง
80
18 ธ.ค. 2561 12:40:03
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร หน่วยบริการ
81
18 ธ.ค. 2561 12:39:38
รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร หน่วยเบิกจ่าย
82
18 ธ.ค. 2561 12:38:41
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ
83
18 ธ.ค. 2561 12:37:48
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2561
84
18 ธ.ค. 2561 12:37:26
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2561
85
18 ธ.ค. 2561 12:37:03
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
86
13 ก.ย. 2561 15:35:51
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2561
87
10 ส.ค. 2561 14:42:44
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
88
13 ก.ค. 2561 10:35:15
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2561
89
22 มิ.ย. 2561 15:01:43
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
90
22 มิ.ย. 2561 15:00:34
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2561
91
22 มิ.ย. 2561 14:59:37
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2561
92
22 มิ.ย. 2561 14:58:22
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
93
22 มิ.ย. 2561 14:57:22
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2561
94
22 มิ.ย. 2561 14:56:13
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2560
95
22 มิ.ย. 2561 14:54:50
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
96
22 มิ.ย. 2561 14:36:07
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2560