กลุ่มงานบริหาร
งานการเงินและบัญชี
#
1
10 มี.ค. 2566 15:38:10
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
2
10 ก.พ. 2566 21:03:14
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2566
3
10 ม.ค. 2566 19:40:58
รายงานงบทดลองหน่วบเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2565
4
9 ธ.ค. 2565 17:18:19
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
5
10 พ.ย. 2565 21:41:48
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2565
6
22 ต.ค. 2565 11:50:50
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565
7
11 ต.ค. 2565 01:02:50
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2565
8
10 ก.ย. 2565 18:51:18
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2565
9
10 ส.ค. 2565 19:41:29
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
10
10 ก.ค. 2565 15:18:09
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2565
11
10 มิ.ย. 2565 15:15:13
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
12
19 พ.ค. 2565 16:43:23
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2565
13
6 พ.ค. 2565 11:41:46
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2565
14
10 มี.ค. 2565 21:53:58
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
15
10 ก.พ. 2565 21:18:44
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2565
16
10 ม.ค. 2565 19:56:48
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2564
17
21 ธ.ค. 2564 16:10:49
แนวทางการจัดทำแผนเงินบำรุง สสจ.ตาก ปีงบประมาณ 2565
18
15 ธ.ค. 2564 15:08:35
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
19
10 พ.ย. 2564 23:23:16
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2564
20
21 ต.ค. 2564 18:58:17
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564
21
10 ต.ค. 2564 17:17:41
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2564
22
10 ก.ย. 2564 21:10:55
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2564
23
10 ส.ค. 2564 20:40:45
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
24
10 ก.ค. 2564 18:16:20
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2564
25
10 มิ.ย. 2564 19:35:58
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
26
9 พ.ค. 2564 19:29:24
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2564
27
9 เม.ย. 2564 20:49:23
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2564
28
10 มี.ค. 2564 20:19:49
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
29
10 ก.พ. 2564 20:34:10
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2564
30
10 ม.ค. 2564 17:38:12
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2563
31
9 ธ.ค. 2563 20:08:23
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
32
12 พ.ย. 2563 19:48:37
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2563
33
2 พ.ย. 2563 13:16:50
รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง
34
2 พ.ย. 2563 13:15:58
รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร ศูนย์ต้นทุนเพิ่มเติม
35
2 พ.ย. 2563 13:14:10
รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร หน่วยเบิกจ่าย
36
2 พ.ย. 2563 13:12:53
รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 1.1.1 บัญชีเงินสด
37
15 ต.ค. 2563 21:34:56
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2563
38
10 ก.ย. 2563 20:28:25
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2563
39
10 ส.ค. 2563 19:51:13
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
40
10 ก.ค. 2563 22:23:20
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2563
41
10 มิ.ย. 2563 22:25:49
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
42
9 พ.ค. 2563 20:07:04
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2563
43
15 เม.ย. 2563 15:52:43
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2563
44
15 มี.ค. 2563 18:50:34
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
45
14 ก.พ. 2563 19:17:01
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2563
46
15 ม.ค. 2563 22:57:54
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2562
47
14 ธ.ค. 2562 16:54:40
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
48
15 พ.ย. 2562 15:26:17
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2562
49
29 ต.ค. 2562 11:24:34
รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง
50
29 ต.ค. 2562 11:23:33
รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร ศูนย์ต้นทุนเพิ่มเติม
51
29 ต.ค. 2562 11:21:31
รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร หน่วยเบิกจ่าย
52
29 ต.ค. 2562 11:19:29
รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ
53
15 ต.ค. 2562 09:36:00
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2562
54
16 ก.ย. 2562 13:24:08
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2562
55
15 ส.ค. 2562 20:45:31
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
56
15 ก.ค. 2562 16:54:02
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2562
57
14 มิ.ย. 2562 20:28:22
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
58
15 พ.ค. 2562 21:36:37
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2562
59
15 เม.ย. 2562 17:10:53
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2562
60
15 มี.ค. 2562 16:08:06
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
61
15 ก.พ. 2562 23:18:44
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2562
62
15 ม.ค. 2562 20:49:52
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2561
63
18 ธ.ค. 2561 12:40:21
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง
64
18 ธ.ค. 2561 12:40:03
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร หน่วยบริการ
65
18 ธ.ค. 2561 12:39:38
รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร หน่วยเบิกจ่าย
66
18 ธ.ค. 2561 12:38:41
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ
67
18 ธ.ค. 2561 12:37:48
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2561
68
18 ธ.ค. 2561 12:37:26
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2561
69
18 ธ.ค. 2561 12:37:03
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
70
13 ก.ย. 2561 15:35:51
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2561
71
10 ส.ค. 2561 14:42:44
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
72
13 ก.ค. 2561 10:35:15
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2561
73
22 มิ.ย. 2561 15:01:43
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
74
22 มิ.ย. 2561 15:00:34
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2561
75
22 มิ.ย. 2561 14:59:37
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2561
76
22 มิ.ย. 2561 14:58:22
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
77
22 มิ.ย. 2561 14:57:22
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2561
78
22 มิ.ย. 2561 14:56:13
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2560
79
22 มิ.ย. 2561 14:54:50
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
80
22 มิ.ย. 2561 14:36:07
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2560