นิเทศงานระดับจังหวัด


# หัวข้อ
1 เล่มสรุปผลการตรวจเยี่ยม คปสอ.ทุกแห่งในจังหวัดตาก 9 เม.ย. 2562 16:35:03
2 เอกสาร ประเมินสถานะสุขภาพของประชาชนจังหวัดตาก 3 ปี ย้อนหลัง (ปี 2557-2559) 12 ก.ย. 2560 17:12:44
3 แบบฟอร์มรายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 12 ก.ค. 2559 14:21:47
4 สรุปผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 (19 พ.ย.58 - 8 ม.ค. 59) 10 พ.ค. 2559 10:06:14
5 กำหนดการนิทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 11 พ.ย. 2558 17:05:30
6 สรุปผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 21 ต.ค. 2558 15:35:47
7 แบบฟอร์มสรุปผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก (สำหรับผู้นิเทศงาน) รอบที่ 2 ปี 2558 1 มิ.ย. 2558 15:27:54
8 เปลี่ยนแปลงกำหนดการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 2 ปี 2558 1 มิ.ย. 2558 15:26:07
9 รายชื่อผู้นิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 (2-26 มิ.ย. 58) 22 พ.ค. 2558 17:21:39
10 ไฟล์นำเสนอของผู้นิเทศสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปี 2558 23 เม.ย. 2558 15:50:18
11 เล่มผลการดำเนินงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปี 2558 23 เม.ย. 2558 15:43:18
12 เพิ่มเติม แบบ ตก.1 (นโยบาย) 2 มี.ค. 2558 14:56:38
13 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง ปี 2558 รอบที่ 1 20 ก.พ. 2558 17:04:26
14 แบบฟอร์มผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด และแบบ ตก.1 ประจำปี 2558 5 ก.พ. 2558 11:38:03
15 กำหนดการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 5 ก.พ. 2558 10:20:29
16 เล่มแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (8 ม.ค. 58 หน้าปกสีม่วง) 13 ม.ค. 2558 14:12:32
17 สรุปการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2557 22 ธ.ค. 2557 10:12:11